نظارت بر دانشگاههای دولتی

از وضعیت دانشگاههای ایران در دوران غیر رسمی اطلاعات دقیقی در دسترسس نیست، نخستین بار در سال ۱۲۷۲ قمری وزارتخانه ای به نام علوم تاسیس گردید و اولین دانشگاه در کشور دانشگاه جندی نیشابور است که اردشیر بابکان (قرن سوم میلادی) در محل اسلام آباد کنونی خوزستان، در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول به نام پسرش جندی شاپور دایرکرد (بازرگان دیلمقانی ،۱۳۵۴). در خصوص نظام ارزشیابی این دانشگاه اطلاعات منسجمی وجود ندارد، به هر حال، نخستین موسسه دانشگاهی و تعلیم عالی به شیوه نوین در ایران دارالفنون بوده است، که ۲۰ سال قبل از دارالفنون توکیو و سه سال پیش از دارالفنون استانبول تاسیس گردیده است. تاسیس دارالفنون منشای تحولات کاری و آموزشی علمی مهمی گردید، که عهده دار اداره آموزش و پرورش کشور از سطح ابتدایی تا عالی بود (قورجیان، خورشیدی ،۱۳۷۹ ص ۳۰).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما جایی منتشر نخواهد شد:) | فیلدهای اجباری مشخص شده اند *