درباره ما

آموزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان جهت انجام ارزیابی درونی «خودارزیابی» و انجام امور ارزیابی بیرونی برنامه ریزی و هماهنگی هیات های نظارت و ارزیابی استانی در جهت انجام ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انجام امور مطالعاتی و پژوهشی در خصوص انجام نظارت و ارزیابی راه های ارتقاء کیفیت آموزش عالی تدوین معیارها و شاخص ها و استانداردهای نظام علم و فناوری بر اساس اسناد بالادستی نیازسنجی و تامین هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از طریق اعطای بورس، هیات علمی طرح سربازی و استخدام پیمانی پایش و ارزیابی شاخصهای نیل به اهداف سند چشم انداز در جهت کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه تدوین سیاست ها، برنامه ها و انجام امور اجرایی به منظور ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط تعیین اصول و عوامل نظارت و ارزیابی در نظام آموزش عالی اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی تعیین رویه های نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی فناوری و انجام امور اجرایی مربوط به آنها انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نظارت و ارزیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، اجرایی و کاربست آنها تعیین میزان موفقیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اجرای برنامه ها از طریق انجام نظارت و ارزیابی مستمر و ارائه گزارش های تخصصی به مقام عالی وزارت ارزیابی فعالیتهای موسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و ارائه گزارش به واحدهای ذی ربط وزارت ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه عملکرد امور پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فناوری کشور انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل در وزارت و ارائه پیشنهادهای لازم همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارائه به شورای تحول اداری وزارت همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری وزارت به منظور تعیین و تایید امتیازات بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آنها براساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه و تهیه گزارشهای تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارایه آن به وزیر و معاونت های ذی ربط نهاد ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در وزارتخانه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

ژوئن 23, 2017